انتشارات مرتبط

اثر سوپرجاذب‌هاي استاکوزورب و زانوس بر فرايند رشد خيار در شرايط خاک شور فاطمه لطفي، حميد سودائي‌زاده، سيدعلي‌محمد ميرمحمدي ميبدي و اصغر مصلح آراني نقش قارچ اندوفيت Pirifomospora indica بر برخي...
تدوين يك مدل فازي بهينه سازي الگوي كشت و تخصيص آب بر ....

تحت نظارت وف ایرانی