افراد

 • نام و نام خانوادگی: مهران شيرواني
  سمت: مدير مركز پژوهشي كشت بدون خاك
  پست الکترونیکی: shirvani@cc.iut.ac.ir
  وب سایت: shirvani.iut.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی: مجيد افيوني
  سمت:
  پست الکترونیکی: afyuni@cc.iut.ac.ir
  وب سایت: afyuni.iut.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی: نعمت اله اعتمادي
  سمت:
  پست الکترونیکی: etemadin@cc.iut.ac.ir
  وب سایت: etemadi.iut.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی: شمس اله ايوبي
  سمت:
  پست الکترونیکی: ayoubi@cc.iut.ac.ir
  وب سایت: ayoubi.iut.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی: محمد علي حاج عباسي
  سمت:
  پست الکترونیکی: hajabbas@cc.iut.ac.ir
  وب سایت: hajabbasi.iut.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی: حسين خادمي
  سمت:
  پست الکترونیکی: khademi.iut.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی: حسين شريعتمداري
  سمت:
  پست الکترونیکی: shariat@cc.iut.ac.ir
  وب سایت: shariatmadari.iut.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی: بهرام شريف نبي
  سمت:
  پست الکترونیکی: sharifna@cc.iut.ac.ir
  وب سایت: sharifnabi.iut.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی: رحيم عبادي
  سمت:
  پست الکترونیکی: ebadir@cc.iut.ac.ir
  وب سایت: ebadi.iut.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی: مصطفي مبلي
  سمت:
  پست الکترونیکی: Mobli@cc.iut.ac.ir
  وب سایت: mobli.iut.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی: محمد رضا مصدقي
  سمت:
  پست الکترونیکی: mosaddeghi@cc.iut.ac.i
  وب سایت: mosaddeghi.iut.ac.ir
 • نام و نام خانوادگی: فرشيد نوربخش
  سمت:
  پست الکترونیکی: farshid@cc.iut.ac.ir
  وب سایت: noorbakhsh.iut.ac.ir

تحت نظارت وف ایرانی