گزارش تصويري كارگاه آموزشي توليد گل رز شاخه بريده

 

تحت نظارت وف ایرانی