دوره های آموزشی

 

دوره هاي آموزشي جديد:

 

دوره هاي آموزشي برگزار شده:

رديف

نام کارگاه

تاريخ برگزاري

محل برگزاري

1

کارگاه آموزشي مباحث نوين و پيشرفته در صنعت گلخانه

شهريور 91

محلات

2

کارگاه آموزشي توليد تجاري نهال گياهان گلخانه اي به روش کشت بافت

شهريور 91

محلات

3

کارگاه اموزشي راه اندازي يک واحد موفق گلخانه اي به روش کشت بدون خاک

شهريور 91

محلات

4

کارگاه مديريت تغذيه

ارديبهشت91

دانشگاه صنعتي اصفهان

5

کارگاه مديريت گلخانه

اسفند 91

اصفهان دانشگاه صنعتي

6

کارگاه آموزشي مديريت گلخانه

اسفند 90

دانشگاه صنعتي اصفهان

7

کارگاه  راه اندازي سيستمهاي کشت هيدروپونيک

مهر 89

دانشگاه صنعتي اصفهان

8

کارگاه آموزش مقدماتي گلخانه

مهر88

دانشگاه صنعتي اصفهان

9

کارگاه آموزشي تغذيه در گلخانه

ارديبهشت 87

دانشگاه صنعتي اصفهان

 

تحت نظارت وف ایرانی